Trung Quốc truyền thống Trực tuyến OCR

Yêu cầu của hình ảnh: đơn giản nền, văn bản rõ ràng và nằm ngang, kích thước nhỏ hơn 1 MB, JPG hoặc PNG định dạng.

Mẫu hình ảnh đủ điều kiện

ocr Trung Quốc truyền thống Trực tuyến OCR

ocr Trung Quốc truyền thống Trực tuyến OCR

Công cụ hữu ích: Bàn phím trực tuyến Dịch trực tuyến