เชก ออนไลน์ OCR

ความต้องการของพื้นหลังภาพ: ปกติ ข้อความชัดเจน และแนวนอน ขนาดเล็กกว่า 1 MB, JPG หรือ PNG รูปแบบ

ตัวอย่างของภาพที่มีคุณภาพ

ocr เชก ออนไลน์ OCR

ocr เชก ออนไลน์ OCR

เครื่องมือที่มีประโยชน์: แป้นพิมพ์ออนไลน์ ออนไลน์แปลภาษา Name Generator