ออนไลน์ นอร์เวย์กับ Sami แป้นพิมพ์

เครื่องมือที่มีประโยชน์: ออนไลน์แปลภาษา ออนไลน์ OCR