Online chuẩn đa ngôn ngữ Ca-na bàn phím

Công cụ hữu ích: Dịch trực tuyến Trực tuyến OCR Name Generator