Online Đức(IBM) bàn phím

Công cụ hữu ích: Dịch trực tuyến Trực tuyến OCR