Online Ethiopic Pan-tiếng Amhara bàn phím

Công cụ hữu ích: Dịch trực tuyến Trực tuyến OCR Name Generator